IBL2 - Gara 2: Rovigo 9 - Imola 6

Rovigo 2 2 1 0 0 1 2 1 X ... 9
Imola 1 0 0 0 1 0 2 0 2 ... 6